Chào mừng đến với Hải Tín Industrial Gases Website.

Triết lý kinh doanh:
Đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp.Khách hàng luôn luôn phải được hài lòng.

Chính sách chất lượng:
HẢI TÍN không ngừng nâng cao sự thỏa mãn khách hàng trên cơ sở kết hợp lợi ích của công ty, khách hàng và tòan xã hội, bằng cách thường xuyên duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng.

Sứ mạng:
HẢI TÍN là một doanh nghiệp hoạt động đa ngành, mà trong đó hoạt động kinh doanh Khí Công Nghiệp được coi là cốt lõi. Mục tiêu của HẢI TÍN là xây dựng và giữ vững thương hiệu HẢI TÍN - là một trong những thương hiệu hàng đầu cuả ngành Khí Công Nghiệp tỉnh nhà - tiếp cận thị trường toàn quốc; mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt động khác mà công ty đang có ưu thế, tạo nền tảng phát triển một cách ổn định, lâu dài và vững chắc.

Để đạt được mục tiêu trên, HẢI TÍN luôn đề cao uy tín, chất lượng và kích thích sáng tạo, tận dụng mọi nguồn lực của doanh nghiệp, trong đó nguồn nhân lực luôn được đề cao.

Chúng tôi không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Luôn đặt lợi ích khách hàng vào lợi ích doanh nghiệp. Kết hợp hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp, lợi ích khách hàng và lợi ích tòan xã hội. Luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng đúng với giá trị của nó. Trong các họat động luôn tuân thủ pháp luật, không vì mục tiêu lợi nhuận mà làm phương hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng.Lĩnh vực hoạt động:

Chuyên sản xuất kinh doanh:

- Các loại khí công nghiệp.

- Dịch vụ sửa chữa,kiểm tra các loại bình chứa khí công nghiệp khí công nghiệp.

- Dịch vụ mua bán kinh doanh vật tư, phụ tùng phục vụ chuyên ngành khí công nghiệp.

- Khí y tế, hải sản.

- Kinh doanh sản khí hoá lỏng.

- Kinh doanh phụ tùng xe Ô-tô.Các sản phẩm chủ yếu:

- Oxy (O2) khí (y tế và công nghiệp).

- Oxy (O2) lỏng (y tế và công nghiệp).

- Nitrơ (N2) khí - Gaseous Nitrogen - GAN.

- Nitơ (N2) lỏng - Liquid Nitrogen - LIN.

- Acetylen (C2H2).

- Argon (Ar) khí và lỏng (Liquid Argon - LAR).

- Mix (Khí trộn các loại).

- Khí Cacbonic (CO2).

- Heli (He), Hydro (H2).

- Đất đèn (CaC2) – Calcium Carbide.
Trang chủ | Sản phẩm | Thông tin | Liên hệ | Kỹ thuật| Hỗ trợ
Copyright © 2006 HẢI TÍN Ltd. All rights reserved.
Designed by Phạm Trần Quốc Nam.